sikkerhet-header

Sikkerhet

ATV – sikkerhet og forebygging av ulykker

AIF engasjerer seg på flere nivåer i arbeidet for sikker bruk av ATV (og SSB – Side By Side Vehicle). Noe av dette arbeidet er omtalt i Vegdirektoratets handlingsplan for trafikksikkerhet. Foreningen arbeider sammen med importører og forhandlere overfor brukerne for å gjøre dem bevisste og sikre på rett bruk av hvert enkelt kjøretøy.

Vi arbeider også med informasjon og samarbeider med Vegdirektoratet om å utarbeide informasjonsmateriell som på en lettfattelig måte formidler de viktigste tips for sikker atferd.

 

Her er noen hovedutfordringer om ATV og om AIFs syn på forebygging av ulykker:

Førerkompetansen

ATV-begrepet omfatter et bredt spekter av kjøretøyer som brukes av mange. Felles for kjøretøygruppene er at de er beregnet på brukere over 16 år og med førerkompetansebevis for moped, motorsykkel, bil eller traktor. Hvis ATVen føres av personer uten relevant førerkompetanse i henhold til regelverket, er det meningsløst å snakke om mangler ved førerutdanning eller å konkludere med at kjøretøyene i seg selv er farlige.

AIF ønsker egen ATV-statistikk

Det finnes ingen offisiell statistikk for ulykker med ulike kjøretøyer innen gruppen ATV. Dette skyldes dels at ulykker kategoriseres (registreres) innen flere kjøretøygrupper (f.eks. traktor, moped, mc), og dels at Norge kun registrerer ulykker på veg (og følgelig ikke ulykker i terreng). Statistikken er således mangelfull og gjør det vanskelig å gjendrive det vi tror er myter.

AIF ønsker at statistikkene skal omfatte alle typer alvorlige ulykker, for å samle kunnskap som gir grunnlag for riktige tiltak. Man kan dog allerede nå se av de øvrige ulykkesstatistikker (f.eks. MC og moped som omfatter ATV registrert som sådan) at intet tyder på at ATV er overrepresentert i disse, tvert imot.

AIF ønsker UAG-analyse

AIF har lenge slått til lyd for at det bør gjennomføres en såkalt UAG-analyse for ATV-ulykker etter mønster av det som nettopp er gjort om MC-ulykker i regi av Vegdirektoratet med bistand fra berørte organisasjoner. Her er samtlige registrerte ulykker over en fem års periode omfattet av såkalte UAG-rapporter (Ulykkesanalysegrupper) gjennomgått. Her har man funnet til dels ny kunnskap om årsak til ulykkene, herunder forhold ved kjøretøyet eller førerens kompetanse, adferd, rus, fart, andre trafikanter og fysiske forhold. AIF har siden 2010 bedt Vegdirektoratet om å sette i gang tilsvarende arbeid for ATV, og har bedt om å få være med i dette.

ATV lite representert i ulykker

Inntil slike analyser er gjennomført, og statistikkene er forbedret, kan man vanskelig si noe skråsikkert om ATV og ulykker, bortsett fra at underlagsmaterialet fra tilgjengelige statistikker indikerer svært lav ulykkesandel for ATV-kjøretøyer. Som et eksempel kan nevnes ulykkesstatistikkene for MC og moped. Her har Vegdirektoratet tilgang til anonymiserte oversikter over alle ulykkene. Vi har grunn til å tro at det er svært sjelden at en mc- eller mopedistrert ATV er representert enda bestanden er blitt betydelig.

Kompetansebygging

AIF vil i påvente av øvrig arbeid som betinger deltakelse fra myndighetene, arbeide med informasjon, holdningsarbeid og kompetansebygging gjennom eget nettverk og samarbeidende organisasjoner eller grupper.

Les vår sikkerhetsbrosjyre her:

https://www.4hjuling.no/wp-content/uploads/2017/03/Preview-AIF_safe_driving_2016_6sider_no5.pdf